REX FLEX

Typ RF G27 (Flach)
Abmessungen (mm)S-CourselogoU/Minlogo
Ø AØ Bopt.max.
10016245 4007.00012.8005
11522, 23245 4016.00011.0005
12522, 23245 4025.6009.8005
17822, 23245 4033.9006.8005

REX REINIGUNGSSCHLEIFER

Typ RW
Abmessungen (mm)S-Course logoU/Min logo
Ø AØ BØ Copt.max.
5510019323 9632.0005.0001
100100M14323 9602.0005.0001

KÖLN TRENNSCHEIBEN FÜR EDELSTAHL

Typ RW
Abmessungen (mm)S-CourseS-CourseS-CourseU/Min logo
Ø AØ BØ Cmax.
5510019323 963323 963323 9632.0005.000
100100M14323 960323 960323 9602.0005.000

NEW YORK TRENNSCHEIBEN FÜR STAHL

Typ RW
Abmessungen (mm)S-CourseS-CourseU/Min logo
Ø AØ BØ Cmax.
5510019323 963323 9632.0005.000
100100M14323 960323 9602.0005.000

KÖLN HITEC ZIRKON

Typ RF G27 (Flach)
Abmessungen (mm)S-Course logoZirkonU/Min logo
Ø AØ Bxxxxxxxxopt.
1001616161616245 4007.00012.800
11522, 2316161616245 4016.00011.000
12522, 2322, 2322, 2322, 2322, 23245 4025.6009.800
17822, 23245 403245 403245 403245 403245 4033.9006.800

NEW YORK POWERFLEX ZIRKON

Typ RF G27 (Flach)
Abmessungen (mm)ZirkonU/Min logo
Ø AØ Bxxxxxxopt.
100161616245 4007.00012.800
11522, 231616245 4016.00011.000
12522, 2322, 2322, 23245 4025.6009.800
17822, 23245 403245 403245 4033.9006.800

NEW YORK POWERFLEX ZIRKON

Typ RF G27 (Flach)
Abmessungen (mm)ZirkonU/Min logo
Ø AØ Bxxxxxxopt.opt.
10016161616245 4007.00012.800
11522, 23161616245 4016.00011.000
12522, 2322, 231616245 4025.6009.800
17822, 23245 403245 403245 403245 4033.9006.800

KÖLN MINI POWERFLEX KERAMIK

Typ RF G27 (Flach)
Ø
(mm)
Abmessungen (mm)U/MinU/Min logo
Ø AØ Bxxxxxx
100100161616245 4007.00012.800
11516161616245 4016.00011.000
125125161622, 23245 4025.6009.800
17817822, 2322, 2322, 233.9006.800245 403

Typ G 29 (Konisch 15°)

Typ RF G27 (Flach)
Abmessungen (mm)ZirkonU/Min logo
Ø AØ Bxxxxxxopt.
100161616245 4007.00012.800
11522, 231616245 4016.00011.000
12522, 2322, 2316245 4025.6009.800
17822, 23245 403245 403245 4033.9006.800

KÖLN MINI POWERFLEX ZIRKONKORUND

Typ RF G27 (Flach)
Ø
(mm)
Abmessungen (mm)U/MinU/Min logo
Ø AØ Bxx
10010016245 4007.00012.800
1151616245 4016.00011.000
12512522, 23245 4025.6009.800
17817822, 233.9006.800245 403

FALTSCHEIBEN M14 NORMALKORUND

Typ RF G27 (Flach)
Abmessungen (mm)ZirkonU/Min logo
Ø AØ Bxxxxxxxxxxopt.
1001616161616245 4007.00012.800
11522, 2316161616245 4016.00011.000
12522, 2322, 2322, 2322, 2322, 23245 4025.6009.800
17822, 23245 403245 403245 403245 403245 4033.9006.800

FIBERSCHEIBEN ZIRKONKORUND

Typ RF G27 (Flach)
Abmessungen (mm)ZirkonU/Min logo
Ø AØ Bxxxxxxxxopt.opt.
1001616161616245 4007.00012.800
11522, 2316161616245 4016.00011.000
12522, 2322, 23161616245 4025.6009.800
17822, 23245 403245 403245 403245 403245 4033.9006.800

SPARROLLEN NORMALKORUND

Typ RF G27 (Flach)
Abmessungen (mm)Zirkon logo
Ø AØ Bxxxxxxxxopt.
10016161616245 4007.00012.800
11522, 23161616245 4016.00011.000
12522, 2322, 231616245 4025.6009.800
17822, 23245 403245 403245 403245 4033.9006.800

SCHNELLWECHSEL-SCHEIBEN NORMALKORUND

Typ RF G27 (Flach)
Ø
(mm)
Abmessungen (mm)U/MinU/Min logo
Ø AØ Bxxxxxxxxxx
1001001616161616245 4007.00012.800
115161616161616245 4016.00011.000
1251251616161622, 23245 4025.6009.800
17817822, 2322, 2322, 2322, 2322, 233.9006.800245 403

FÄCHERSCHLEIFER KERAMIK

Typ RW
Abmessungen (mm)Abmessungen (mm)U/Min logo
Ø AØ BØ CØ CØ CØ CØ Copt.max.
5519323 963323 963323 963323 963323 9632.0005.0001
100M14 323 9602.0002.0002.0002.0002.0005.0001

FÄCHERSCHLEIFER NORMALKORUND

Typ RW
Abmessungen (mm)Abmessungen (mm)U/Min logo
Ø AØ BØ CØ CØ CØ CØ CØ CØ CØ Copt.max.
5519323 963323 963323 963323 963323 963323 963323 963323 9632.0005.0001
100M14 323 9602.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0005.0001

MINI FÄCHERSCHLEIFER NORMALKORUND

Typ RW
Abmessungen (mm)S-CourseU/Min logo
Ø AØ BØ Copt.opt.opt.opt.max.
55 10019323 963323 963323 9632.0005.0001
100 100M14M14M14 323 9602.0005.0001

TOPF-FÄCHERSCHLEIFER NORMALKORUND

Typ RW
Abmessungen (mm)S-CourseU/Min logo
Ø AØ BØ Copt.opt.opt.opt.opt.max.
55 10019323 963323 963323 963323 9632.0005.0001
100 100M14M14M14M14 323 9602.0005.0001

ZYLINDRISCHE SCHLEIFROLLEN TRIZACTTM

Typ RW
Abmessungen (mm)S-Course logoU/Min logo
Ø AØ BØ Copt.max.
5510019323 9632.0005.0001
100100M14323 9602.0005.0001